VOORWAARDEN VLIEGTICKETGARANTIE

VLIEGTICKETGARANTIE ZONVAART REISGROEP

Zonvaart Reisgroep is een onderdeel van D-rt Groep. Zie hier de algemene bedrijfsgegevens.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Vliegticketgarantie zoals deze via Zonvaart Reisgroep (of onderdeel daarvan) afgesloten kan worden tegen faillissement van een luchtvaartmaatschappij.

1. Definities
1.1 Zonvaart Reisgroep: de reisorganisatie die het ticket uitgegeven heeft.
1.2 Ticketbedrag: het totaal van de vooraf betaalde bedragen voor vervoer per lijndienstvlucht, van een ticket geboekt via Zonvaart Reisgroep, exclusief berekende boekings- en/of administratiekosten.
1.3 Insolventie: Faillissement, surseance van betaling of een andere in het buitenland als officieel geregistreerd staande vorm van insolventie.
1.4 Lijndienstvlucht: een vlucht van een luchtvaartmaatschappij, waarvoor een vaste dienstregeling wordt gehanteerd.
1.5 Luchtvaartmaatschappij: de onderneming die de lijndienstvlucht uitvoert.
1.6 Reiziger: de op het ticket vermelde persoon waarvoor een Vliegticketgarantie via Zonvaart Reisgroep of een onderdeel daarvan is afgesloten.

2. Gebeurtenis waarvoor de garantie geldt
De hieronder genoemde vergoedingen worden uitbetaald indien de luchtvaartmaatschappij haar verplichting tot het vervoeren van de reiziger niet kan nakomen als gevolg van insolventie, resulterend in een volledige stillegging van haar vervoersactiviteiten.

3. Vergoeding
3.1 Indien de gebeurtenis uit artikel 2 zich voordoet:
3.1.1 Vóór aanvang van de reis vergoedt Zonvaart Reisgroep het ongebruikte deel van het ticketbedrag tot een maximum van €2.000,- per persoon.
3.1.2 Na aanvang van de reisperiode vergoedt Zonvaart Reisgroep het ongebruikte deel van het ticketbedrag met een maximum van 70% van het ticketbedrag.
3.2 Zonvaart Reisgroep heeft te allen tijde het recht om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden voor de vanwege insolventie geannuleerde vluchten in plaats van een vergoeding. Bij acceptatie van het alternatief komt het recht op vergoeding te vervallen.
3.3 Anderszins geleden schade als gevolg van insolventie van de luchtvaartmaatschappij wordt hier bij uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Geldigheid
De Vliegticketgarantie is alleen geldig indien:
4.1 De Vliegticketgarantie direct bij boeking is afgesloten;
4.2 De reisperiode niet meer dan 180 dagen bedraagt;
4.3 De vertrekdatum van het ticket binnen 12 maanden na boekingsdatum ligt;

5. Geldigheidsduur Vliegticketgarantie
De garantieregeling gaat in op de datum dat het ticket is uitgegeven en eindigt zodra:
5.1 De reisperiode is verstreken;
5.2 De reiziger zijn reis heeft beëindigd;
5.3 Een vergoeding heeft plaatsgevonden waarvoor de garantieregeling van toepassing is.

6. Uitsluitingen
De Vliegticketgarantie regeling is niet van toepassing indien de insolventie het rechtstreekse gevolg is van:
6.1 Molest, waaronder wordt verstaan een opstand, een gewapend conflict, binnenlandse onlusten,

burgeroorlog, oproer en muiterij;
6.2 Terrorisme: gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
6.3 Kwaadwillige besmetting: het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
6.4 Preventieve maatregelen: van overheidswege en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

7. Verplichtingen bij schade
In geval een gebeurtenis zoals omschreven in artikel 2 zich voordoet of dreigt voor te doen dient de reiziger, op straffe van verval van vergoeding:
7.1 Alle medewerking te verlenen en alle aanwijzingen van Zonvaart Reisgroep/D-rt Groep op te volgen, alsmede niets te doen dat de belangen van Zonvaart Reisgroep/D-rt Groep zou kunnen schaden.
7.2 Zo spedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na de gebeurtenis zoals omschreven in artikel 2 Zonvaart Reizen op de hoogte te stellen van de geleden schade.
7.3 Alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenis aan Zonvaart Reisgroep te overhandigen.
7.4 Alle aanspraken op vergoeding over te dragen aan Zonvaart Reisgroep tot ten hoogste het uit te keren bedrag met een maximum van €2.000,- per persoon.

8. Dubbele dekking
Indien deze Vliegticketgarantie niet zou bestaan en aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, is deze Vliegticketgarantie-regeling pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking dat het bedrag te boven gaat waarop de reiziger elders aanspraak zou kunnen maken.

9. Slotbepalingen
9.1 Partijen verplichten zich jegens elkander tot hetgeen in alle redelijkheid van hen kan worden verlangd.
9.2 Op deze regeling is Nederlands recht (inbegrepen dwingendrechtelijk Europees Recht) van toepassing.
9.3 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Heerhugowaard, april 2014